B2B Vilkår

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Juni 2005


Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, er nærværende salgs og leveringsbetingelser gældende ved ethvert salg fra aluprofil.dk (herefter kaldet aluprofil.dk), uanset modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

1.0 Tilbud og accept

1.1 Tilbud, såvel mundtlige som skriftlige bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er aluprofil.dk i hænde inden 8 dage fra tilbuddets dato, med mindre andet fremgår af tilbuddet. Ethvert tilbud er afgivet med forbehold for mellemsalg.

1.2 Kun ordrer, for hvilke der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse (accept) fra aluprofil.dk’ side, er bindende for aluprofil.dk og kun på de i ordrebekræftelsen indeholdte betingelser.

1.3 Øvrige aftaler aluprofil.dk og køber imellem er først bindende, når de er skriftligt bekræftede af aluprofil.dk.

2.0 Priser

2.1 Alt salg sker til den pris, som fremgår af ordrebekræftelsen/tilbuddet.

2.2 aluprofil.dk er løbende berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud, såfremt intet andet er aftalt.

2.3 Alle opgivne priser er ekskl. levering, medmindre andet er aftalt.

3.0 Levering og forsinkelse

3.1 Levering sker på den aftalte adresse, aluprofil.dk vælger frit transportmiddel og transportvej.

3.2 Hvis forsinkelse med leveringen skyldes forsinkelse eller leveringsvanskeligheder fra aluprofil.dk’ underleverandører uanset årsagen hertil eller force majeure, jfr. herved punkt 7.3 forlænges leveringstiden med det antal dage leveringshindringen har været til stede. Såfremt leveringshindringen varer mere end 1 måned, er aluprofil.dk og køber berettiget til at annullere handelen, i hvilket tilfælde ingen af parterne kan rejse krav om erstatning mod den anden part. aluprofil.dk hæfter kun for forsinkelse, hvis aluprofil.dk har handlet groft uagtsomt i så henseende.

4.0 Betaling og ejendomsforhold

4.1 Det fakturerede beløb skal erlægges af køber kontant ved leveringen, medmindre der er truffet skriftlig aftale om kredit.

4.2 Betaler køber ikke rettidigt, er aluprofil.dk berettiget til at kræve morarente af det skyldige beløb med 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og indtil betaling sker. Rentesatsen kan når som helst med bindende virkning for køber ændres af aluprofil.dk, hvilket vil fremgå af aluprofil.dk’ nyhedsmail til køber.

4.3 Køber kan ikke foretage modregning i købesummen med eventuelle krav, som køber måtte have mod aluprofil.dk fra andre retsforhold, og køber kan ikke tilbageholde det købte for sådanne modkrav. Køber kan ikke tilbageholde betaling på grund af reklamation eller modkrav vedrørende det leverede.

4.4 Det solgte forbliver aluprofil.dk’ ejendom indtil hele købesummen med eventuelle renter og omkostninger, herunder krav vedrørende forsendelse, samt ethvert beløb som aluprofil.dk i henhold til parternes kontraktforhold i øvrigt har krav på, er fuldt betalt.

5.0 Reklamation og mangler

5.1 Køber skal straks, når varen er modtaget på leveringsadressen, foretage fornøden undersøgelse af denne.

5.2 Hvis køber vil påberåbe sig mangel, skal køber, straks og absolut senest 8 dage efter manglen er eller burde være opdaget, give aluprofil.dk’ skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.

5.3 Efter aluprofil.dk’ valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. aluprofil.dk’ hæftelse for mangler ophører i alle tilfælde 6 måneder efter leveringstidspunktet.

5.4 Hvis leverancen angår varer af samme slags, vil afhjælpning eller omlevering kun ske for så vidt angår sådanne dele af leverancen, som af køber dokumenteres at være mangelfulde.

6.0 Byggeleveranceklausul

6.1 For så vidt og kun i det omfang leverede varer anvendes i byggeri i Danmark, hvor AB 92 finder anvendelse, sker leveringen med følgende byggeleveranceklausul:

6.2 aluprofil.dk’ ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter levering til køber.

6.3 Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancen ikke - eller kun med stor vanskelighed - kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod aluprofil.dk.
Også i sådanne tilfælde kan aluprofil.dk kun gøres ansvarlig for mangler, i det omfang aluprofil.dk’ egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af aluprofil.dk’ kontraktforhold med køber.

6.4 aluprofil.dk anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

7.0 Ansvarsbegrænsning

7.1 Et erstatningskrav overfor aluprofil.dk kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

7.2 aluprofil.dk hæfter ikke for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab i anledning af aftalen, herunder sådanne tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

7.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for aluprofil.dk, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld (force majeure): Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/ aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

7.4 Det påhviler aluprofil.dk uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt. 7.3.

8.0 Produktansvar

8.1 Køberen skal holde aluprofil.dk skadesløs i den udstrækning, aluprofil.dk pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som aluprofil.dk efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for over for køberen.

8.2 aluprofil.dk er ikke ansvarlig for skade og tab, forvoldt af materiellet:

a) På fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse.

b) På produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager.

8.3 aluprofil.dk hæfter ikke for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

8.4 aluprofil.dk’ erstatningsansvar overfor køber kan aldrig beløbsmæssigt overstige kr. 1.000.000 for ét skadetilfælde. Ved ét skadetilfælde forstås samtlige beskadigelser, der skyldes samme fejl eller forsømmelse. De nævnte begrænsninger i aluprofil.dk’ ansvar gælder ikke, hvis aluprofil.dk har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. aluprofil.dk og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, hvor der er rejst sag mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og aluprofil.dk afgøres dog altid ved aluprofil.dk’ værneting.

9.0 Tegninger og beskrivelser

9.1 Alle oplysninger, som er anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og lignende er omtrentlige. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang de udtrykkeligt fremgår af aluprofil.dk’ ordrebekræftelse eller anden skriftlig aftale.

9.2 Enhver tegning og/eller teknisk beskrivelse eller illustration eller lignende, der udleveres køber til brug ved installation eller montering af anlæg og andre produkter forbliver aluprofil.dk’ ejendom og må ikke uden forudgående skriftligt samtykke anvendes, kopieres eller forelægges tredjemand, eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab, og skal straks efter brugen tilbageleveres aluprofil.dk.

10.0 Dokumentation og prøver

10.1 aluprofil.dk forbeholder sig ret til at fakturere køber-/bygherre særskilt efter aftale for dokumentation og prøver. Herved forstås dokumentation og funktionsprøvning (f.eks. kvalitetssikring), der indgår i bygningsdele mv. samt leverancer, materiel og teknisk bistand der går udover de almindelige vejledninger og sædvanlige katalogmaterialer.

11.0 Returvarer og emballage

11.1 Returnering af bestilte og leverede varer kan kun finde sted efter forudgående aftale og med angivelse af fakturanummer og dato. Lagerførte varer, der efter aftale returneres, krediteres med fradrag på min. 25 %. Lagerførte varer krediteres kun ved returnering i original emballage herunder aluprofil.dk emballage og i ubeskadiget stand. Specielt fremstillede, eller specielt hjemtagne varer, tages ikke retur. Eventuelle omkostninger som følge af ansvar for emballage (tilbagebetalingspligt og miljøafgifter o. lign) betales af køber.

12. Tvister

12.1 Enhver tvist, der måtte opstå mellem aluprofil.dk og køber skal afgøres med voldgift, medmindre aluprofil.dk bestemmer, at tvisten skal afgøres ved de ordinære domstole.

12.2 Skal sagen afgøres ved voldgift, skal voldgiftsretten etableres efter reglerne i § 47 i ”Almindelige Bestemmelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed” (herefter AB 92).

12.3 Syn og skøn skal etableres efter reglerne i § 45 i AB 92.

12.4 Skal sagen afgøres ved de ordinære domstole, skal sagen anlægges ved aluprofil.dk’ værneting uden hensyn til, hvor køber bor eller opholder sig.

 

aluprofil.dk
Vamdrupvej 1-3
DK-6600 Vejen

SE-nr.:   30 99 45 23
CVR-nr.: 25 38 92 63


E-mail: shop@aluprofil.dk
Tlf.: +45 21 79 66 78

Juni 2005